Ak Vás naša práca i ciele oslovili môžete nás podporiť poukázaním 2 % dane. Vaša podpora pomôže i poteší! Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili 💗

ZAMESTNANCI - pre poukázanie 2 % dane sú určené dve ďalej uvedené tlačivá, ktoré je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska do 30.4. Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane" je nutné si nechať potvrdiť u zamestnávateľa. Predvyplnené tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní 2% dane" je potrebné doplniť údajmi z potvrdenia od zamestnávateľa. Obe vyplnené tlačivá sa odovzdávajú (osobne/poštou/elektronicky) na daňovom úrade podľa trvalého bydliska zamestnanca do 30.4. Adresu daňového úradu kam patríte si môžete overiť tu .

FIRMY, SZČO a FO PODNIKATELIA - daňové priznania platné obsahujú už aj kolónky určené pre poukázanie 2% daní v prospech oprávneného prijímateľa. Ak ste sa rozhodli poukázať 2% daní práve nám, vyplnte prosím do kolónky údaje o prijímateľovi naše údaje.

Naše údaje:

Názov: GREENWILL o.z. Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo: DRUŽSTEVNÁ 16, 900 91 LIMBACH

IČO: 42362911 (IČO sa zarovnáva sprava a nepoužité polia ostávajú prázdne).


Hlavné ciele a činnosti OZ sú aktívne napomáhať a zabezpečovať činnosti najmä pri:


  1. Vzdelávaní detí i dospelých a ich sprevádzaní k sebarozvoju, zdravému životnému štýlu a spoločenskej zodpovednosti v súlade s platnou legislatívou SR a definíciou zdravia WHO.

  2. Vytváraní vedomého, slobodného a zodpovedného vzťahu jednotlivcov i sociálnych skupín k sebe, spoločnosti a prírode.

  3. Podpore rozvoja sociálnych zručností, príležitostí a vzťahov jednotlivcov i znevýhodnených sociálnych skupín pri začleňovaní sa do spoločenského a pracovného života a napĺňaní svojich ľudských potrieb.

  4. Organizovaní kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít a podujatí.

  5. Zachovávaní a revitalizácii kultúrneho i prírodného dedičstva.

  1. Ochrane a rozvoji životného prostredia.

  2. Realizácii a rozvoji ekologického poľnohospodárstva.

  3. Realizácii a rozvoji staviteľstva a priemyselnej výroby s využitím technológií i materiálov znižujúcich negatívny dopad týchto činností na životné prostredie.