Koncept Márie Montessori

Montessori pedagogika stavia do centra pedagogického procesu samotné dieťa a jeho vývinové potreby. Vychádza z predpokladu, že deti sú samostatné, individuálne osobnosti, ktoré sa najlepšie učia vlastnou činnosťou. Dieťa v závislosti od vývinového stupňa, na ktorom sa nachádza, prejavuje rôzne záujmy, ktoré tvoria základ a impulz k učebným krokom.

Keďže deti sa hrajú, pracujú a učia rôznou rýchlosťou, ponúka im Montessori pedagogika možnosť zdržať sa pri jednej činnosti dlhšie podľa vlastného záujmu a individuálneho tempa, až kým táto činnosť pre dané dieťa nie je "uzavretá", pretože už naplnila jeho vývinové potreby. Oblasti učenia, v ktorých dieťa prejavuje nadanie, môžu byť naproti tomu prepracované rýchlejšie, alebo dieťa môže do látky preniknúť ďalej a hlbšie ako iné deti.

Pre tento individuálny učebný proces Maria Montessori vyvinula špeciálne pracovné materiály. Umožňujú deťom prostredníctvom „uchopenia“ konkrétnych predmetov a narábania s nimi „pochopiť“ akékoľvek abstraktné učebné obsahy, s ktorými sa v škôlke, škole a bežnom živote stretávajú. Aj najnovšie výsledky výskumov vývinovej psychológie potvrdzujú, že konkrétna činnosť je najdôležitejšim základom pre abstraktné pochopenie, nielen pre deti v predškolskom veku, ale pre všetky deti do 12. až do 14. roku života. Tento spôsob učenia prebieha v takzvanej „voľnej práci“, v ktorej deti na vlastnú zodpovednosť sami, vo dvojiciach alebo v malých skupinkách spracúvajú alebo precvičujú učebné obsahy. Deti sa pritom učia prevziať zodpovednosť, spolupracovať s inými deťmi, prijímať rozhodnutia a dohodnúť sa, dodržiavať pravidlá. Prostredníctvom tohto priestoru si deti udržiavajú radosť z práce, učia sa bez strachu a stresu, z vlastného záujmu a podnetu a tým s ľahkosťou a hravo. Pri voľnej práci má mimoriadne veľkú dôležitosť sociálne učenie.

Pre Montessori pedagógov, rodičov alebo iných pedagógov znamená tento špeciálny typ pedagogiky aj osobitý prístup k dieťaťu. Deti sú brané vážne, ako osobnosti, ktoré sú jedinečné a majú svoje individuálne potreby. Dospelí majú vo vývinovom procese dieťaťa úlohu zabezpečiť mu všetky možnosti, ktoré k svojim vývinovým krokom potrebuje, a s láskou a pochopením ho sprevádzať na jeho ceste. Tak môže dieťa krok za krokom vyvíjať svoju samostatnosť a nezávislosť od dospelého, proces, ktorý ho dovedie k sebavedomiu a zodpovednosti.

Hlavnou zásadou Montessori pedagogiky môže byť preto prosba, ktorú raz povedalo jedno dieťa Marii Montessori: „Pomôž mi, aby som to urobila sama!“ Túto zásadu možno rozšíriť na školský vek: Pomôž mi, aby som mohol samostatne myslieť!