Pedagogika Marie Montessori

Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“


Montessori pedagogika je vzdelávacím konceptom, ktorý stavia do centra pozornosti jedinečnosť dieťaťa a rešpekt voči jeho špecifickým potrebám v jednotlivých obdobiach jeho vývinu. Vychádza z predpokladu, že deti sú samostatné, individuálne osobnosti, ktoré sa najlepšie učia aktívne, vlastnou činnosťou. Pokiaľ doprajeme dieťaťu slobodu, dieťa prirodzene prejavuje rôzne záujmy, dokáže si vybrať aktivitu, aj rozhodnúť, koľko času jej chce venovať. Keďže sa deti hrajú, pracujú a učia rôznou rýchlosťou, ponúka im Montessori pedagogika možnosť zotrvať pri jednej činnosti podľa vlastného individuálneho tempa, až kým táto činnosť pre dané dieťa nie je "uzavretá", pretože už naplnila jeho vývinové potreby. 


Súčasťou vzdelávacieho konceptu sú okrem princípov a prepracovaných metodík aj špeciálne učebné pomôcky a materiály. Umožňujú deťom prostredníctvom uchopenia konkrétnych predmetov a narábania s nimi pochopiť akékoľvek abstraktné témy, s ktorými sa v škôlke, škole a bežnom živote stretávajú. Aj najnovšie výsledky výskumov vývinovej psychológie potvrdzujú, že konkrétna činnosť je najdôležitejším základom pre abstraktné vnímanie, nielen pre deti v predškolskom veku, ale pre všetky deti až do 12. roku života. 

Tento spôsob učenia prebieha v takzvanej „voľnej práci“, v ktorej deti samostatne, vo dvojiciach alebo v malých skupinkách spracúvajú, či precvičujú rôzne zručnosti. Deti sa pritom učia prevziať zodpovednosť, spolupracovať s inými deťmi, prijímať rozhodnutia a dohodnúť sa, dodržiavať pravidlá. Prostredníctvom takéhoto procesu deti zažívajú radosť z práce, učia sa bez strachu a stresu, z vlastného záujmu, a tým s ľahkosťou a hravo. Tým, že sa dieťa venuje činnosti, ktorú si samo vybralo a dosiahne v nej úspech, motivuje ho to k ďalšiemu poznávaniu. 


Dospelí majú vo vývinovom procese dieťaťa úlohu pripraviť pre dieťa vhodné prostredie s relevantnými podnetmi, ktoré k svojim vývinovým krokom potrebuje, a s láskou a pochopením ho sprevádzať na jeho ceste. 


Montessori pedagogika pre školský vek 6 – 12


Kým v predškolskom veku je pozornosť dieťaťa sústredená na spoznávanie jeho najbližšieho okolia a získanie fyzickej samostatnosti, potreby dieťaťa v školskom veku sa menia. Nastupuje nová schopnosť abstrakcie, dieťa túži pochopiť a spoznať celý svet, porozumieť univerzu. Túto potrebu reflektuje Montessori pedagogika tým, že každá nová veľká téma alebo oblasť sa uvádza príbehom. Deti tak zrozumiteľnou a zážitkovou formou získavajú predstavu o javoch, udalostiach a súvislostiach života, ktorý žijeme. Príbehy sú vnímané ako prostriedok pre vzbudenie záujmu detí, majú byť pre ne inšpiráciou k ďalšiemu detailnejšiemu skúmaniu.

Každý nový školský rok sa spravidla začína sériou tzv. Piatich veľkých rozprávaní. 


1. Veľký príbeh o vzniku sveta - rozpráva o tom, ako vznikol náš vesmír a všetky jeho súčasti, medzi nimi naše Slnko, aj naša Zem.

Pre zobrazenie príbehu kliknite na: PDF_Príbeh_1


2. Veľký príbeh o vzniku života - rozpráva o tom, ako na našej Zemi vznikol život, od najjednoduchších jednobunkových organizmov až po najrozmanitejšie rastliny a živočíchy súčasnosti

Pre zobrazenie príbehu kliknite na: PDF_Príbeh_2


3. Veľký príbeh o príchode človeka - rozpráva o tom, ako sa na našej Zemi objavila nová živá bytosť - človek.

Pre zobrazenie príbehu kliknite na: PDF_Príbeh_3


4. Veľký príbeh o vzniku písma - rozpráva o tom, ako začali ľudia používať zápisy na vyjadrenie svojich myšlienok, od prvých znakov až po súčasné abecedy.

Pre zobrazenie príbehu kliknite na: PDF_Príbeh_4


5. Veľký príbeh o vzniku čísel - rozpráva o tom, ako ľudia vyriešili potrebu zaznamenať množstvá a ako sa cez rôzne spôsoby zápisov dostali až k čísliciam, ktoré používame dodnes.

Pre zobrazenie príbehu kliknite na: PDF_Príbeh_5

Veľké rozprávania ponúkajú dieťaťu širší kontext, pochopenie súvislostí a rámec pre získavanie hlbších vedomostí. Sprevádzajúci pedagóg následne dieťaťu postupne predstaví jednotlivé čiastkové prezentácie, ktoré motivujú a vedú dieťa k detailnejšiemu bádaniu a preskúmavaniu ponúknutých tém.

Tradičné krédo Montessori pedagogiky „Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“ sa pre školský vek mení na „Pomôž mi, aby som dokázal myslieť sám.“